CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU TRONG XÂY DỰNG

CÁC PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU

1. Phương thức đấu thầu.

  • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

  • Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

  • Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

  • Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

2. Cách thức tiến hành, trường hợp áp dụng.

2.1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

a. Điều kiện áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ.

- Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp.

- Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp.

- Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

b. Giai đoạn 1:

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

2.2. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

a. Điều kiện áp dụng:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

- Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

b. Giai đoạn 1:

- Nhà thầu, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Sau thời điểm đóng thầu, hồ sơ ĐXKT sẽ được mở. Nhà thầu, nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

thầu, hồ sơ đề xuất.

2.3. Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

a. Điều kiện áp dụng:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô lớn, phức tạp.

b. Giai đoạn 1:

- Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu. Trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.

c. Giai đoạn 2:

- Nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu của hồ sơ mời thầu giai đoạn 2, kèm theo giá dự thầu và bảo đảm dự thầu.

2.4. Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

a. Điều kiện áp dụng:

- Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, có tính đặc thù.

b. Giai đoạn 1:

- Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Sau thời điểm đóng thầu, hồ sơ ĐXKT sẽ được mở và xác định các nội dung hiệu chỉnh về mặt kỹ thuật. Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được mời tham dự thầu giai đoạn hai.

c. Giai đoạn 2:

- Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai tương ứng với nội dung hiệu chỉnh về kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hồ sơ đề xuất về tài chính đã nộp trong giai đoạn một sẽ được mở đồng thời với hồ sơ dự thầu giai đoạn hai để đánh giá.

Tham gia khoá học Offline về đấu thầu thực chiến tại Phòng đào tạo của chúng tôi và còn gì tuyệt vời hơn khi được chúng tôi dẫn đường bạn tới nấc thang cao hơn trong nghề nghiệp. Hãy nhanh đăng ký ghi danh khoá học “Đấu thầu thực chiến” để cùng Win – Win nào”

https://kenhxaydung.vn/khoa-hoc/dau-thau-thuc-chien-tu-co-ban-den-chuyen-nghiep?ref=LTCT

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003