AND – OR - Hàm kiểm tra điều kiện đúng hoặc sai (True hay False)

Đây là hàm logic, kiểm tra các điều kiện trong hai trường hợp: Tất cả các điều kiện đồng thời xảy ra (And) hoặc một trong các điều kiện kiểm tra thỏa mãn (Or).
Hai hàm này thực sự mạnh khi chúng được kết hợp với hàm If hay hàm Vlookup để kiểm tra điều kiện và dò tìm dữ liệu đẩy vào biểu sao cho phù hợp. Bản thân hàm không mấy phát huy ứng dụng thực tế khi sử dụng. Nên phần trình bày này tôi chỉ nêu khái niệm cấu trúc và vài ví dụ cơ bản sử dụng hàm.

1. Để làm gì?

Kiểm tra tính Đúng – Sai của các điều kiện và trả về kết quả True hoặc False.

2. Dùng như thế nào?

2.1. Ví dụ minh họa

Đề bài:

 • Dữ liệu: Bảng đánh giá tình hình thực hiện các dự án.
 • Yêu cầu: Kiểm tra xem dự án nào thỏa mãn hai điều kiện hoàn thành trước ngày 25/03/2018 và sản lượng lớn hơn hoặc bằng 100 tỷ.

andor-1
 

Hướng dẫn:
Phân tích yêu cầu:

 • Kiểm tra dự án nào thỏa mãn hai điều kiện:
  • Điều kiện 1: Tiến độ hoàn thành trước ngày 25/03/2018 – mảng dữ liệu E7÷E9
  • Điều kiện 2: Sản lượng đạt ≥100 tỷ – mảng dữ liệu D7÷D9
 • Nếu Đúng thì trả về kết quả trả về là True, ngược lại nếu Sai thì trả về kết quả là False.

Giải quyết yêu cầu:

 • Đây là trường hợp kiểm tra các điều kiện xảy ra đồng thời và để giải quyết bài toán thì dùng hàm And để xử lý.
 • Tại ô G7 gõ công thức = AND(D7>100000000000;E7<=DATAVALUE(“25/03/2018”))

andor-2
 

 • Thực hiện tiếp cho Dự án 2 và Dự án 3 ta được kết quả:

andor-3
 

2.2. Cấu trúc 

andor-4
 

2.3. Khái niệm 

- Hàm And – Kiểm tra tính Đúng – Sai của các điều kiện.

 • Hàm sẽ trả về kết quả True – Khi tất cả các điều kiện thỏa mãn.
 • Hàm sẽ trả về kết quả False – Khi một trong các điều kiện không thỏa mãn.

- Hàm Or – Kiểm tra tính Đúng – Sai của các điều kiện.

 • Hàm sẽ trả về kết quả True – Khi một trong các điều kiện được thỏa mãn.
 • Hàm sẽ trả về kết quả False – Khi tất cả các điều kiện không thỏa mãn.

3. Cần lưu ý gì không?

- Biểu thức logic là sự kết hợp của toán tử và các điều kiện kiểm tra dạng: số học, văn bản hoặc ngày tháng.
- Trong biểu thức logic nếu điều kiện kiểm tra dưới dạng:

 • Số học: thì Nhập bình thường (>10)
 • Văn bản: thì đặt văn bản trong dấu ngoặc kép (<>“Văn bản”)
 • Ngày tháng: Ngày tháng không giống như số học hay chuỗi ký tự văn bản nên việc đưa ngày tháng vào một biểu thức logic đơn giản như kiểu số học (>25/03/2017) hoặc kiểu văn bản (>”25/03/2017”) là điều không thể.
 • Để giải quyết việc này ta phải đưa ngày tháng cần so sánh vào một địa chỉ ô hoặc dùng hàm DATEVALUE (Chuyển đôi ngày tháng lưu trữ dưới dạng văn bản sang dạng số sê-ri mà Excel công nhận là ngày tháng. Ví dụ công thức chuyển đổi =DATEVALUE("25/3/2017") trả về 41357 – là số sê-ri của ngày 25/03/2017).

- Chú ý khi sử dụng các phép so sánh: hợp lý, logic để khi kết hợp cùng các hàm điều kiện hay dò tìm thì ra kết quả nhanh và chính xác nhất.
- Nếu khi so sánh các bạn quên chức năng nhiệm vụ của các toán tử thì bạn đọc lại ở phần trên tôi đã trình bày rất chi tiết về toán tử.

4. Ví dụ áp dụng

4.1. Ví dụ 1: Hàm And với việc so sánh số học

Đề bài:

 • Dữ liệu: Bảng Phân lớp đắp K95 của Lý trình Km0+100.
 • Yêu cầu: Kiểm tra sai số Cao độ có trong phạm vi cho phép không? (Giả sử phạm vi cho phép là: -0,05÷0,05)

andor-5
 

Hướng dẫn:

Phân tích yêu cầu:

 • Kiểm tra sai số cao độ trong bảng theo hai điều kiện:
  • Điều kiện 1: Sai số phải lớn hơn -0,05 (≥0,05).
  • Điều kiện 2: Sai số phải nhỏ hơn 0,05 (≤0,05).
 • Nếu giá trị nào đạt thì trả về hiển thị TRUE, ngược lại không đạt sẽ là FALSE.

Giải quyết yêu cầu:

 • Để giải quyết bài toán phải thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện trên ta có thể sử dụng hàm AND như sau.
 • Tại ô H7 gõ công thức =AND(F7>=-0,05;F7<=0,05)


andor-6
 

Trong đó:

andor-7
 

 • Thực hiện tương tự với các lớp còn lại ta được kết quả:

andor-8
 

4.2. Ví dụ 2: Hàm Or với việc so sánh số học, văn bản và ngày tháng

Đề bài:

 • Dữ liệu: Đánh giá tình hình thực hiện dự án.
 • Yêu cầu: Kiểm tra xem dự án nào đạt một trong các tiêu chí sau: Sản lượng ≥ 100 tỷ; Tiến độ xong trước ngày 25/03/2018 và Chất lượng tốt.

andor-9
 

Hướng dẫn:
Phân tích yêu cầu

 • Tìm Dự án thỏa mãn một trong ba điều kiện:
  • Điều kiện 1: Sản lượng ≥ 100 tỷ.
  • Điều kiện 2: Tiến độ ≤ 25/03/2018.
  • Điều kiện 3: Chất lượng = Tốt.
 • Nếu một trong các điều kiện đạt thì trả về kết quả TRUE, ngược lại không đạt sẽ là FALSE.

Giải quyết yêu cầu

 • Một trong ba tiêu chí đạt thì Thưởng. Vậy hàm Or sẽ xử lý việc này rất dễ dàng, kiểm tra một trong ba điều kiện đặt ra nếu thỏa mãn ít nhất một điều kiện thì điền TRUE còn cả ba điều kiện đều không thỏa mãn thì FALSE.
 • Tại ô H7 gõ công thức =OR(D7>=100000000000;E7<=DATEVALUE("25/03/2018");F7="Tốt")


andor-10
 

Trong đó: 

andor-11
 

 • Thực hiện tương tự cho các ô còn lại được kết quả:

andor-12
 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003