ROW và COLUMN - Hàm trả về số hàng và số cột của một tham chiếu

Hàm VlookupHlookup sẽ trả về kết quả sai khi bạn thay đổi độ lớn của vùng dò tìm tức khi bạn thêm hàng hoặc thêm cột cho vùng dò tìm đó. Việc kết hợp của Vlookup hay Hlookup với các hàm Row Column này sẽ khắc phục được vấn đề đó.

1. Để làm gì?

 • Column: Xác định số thứ tự cột của một ô bất kỳ trong bảng tính.
 • Row: Xác định số thứ tự hàng của một ô bất kỳ trong bảng tính.
 • Kết hợp với hàm VlookupHlookup dò tìm dữ liệu.

2. Dùng như thế nào?

2.1. Ví dụ minh họa 

Ví dụ: Xác định cột chứa dữ liệu Sai số nằm ở cột thứ mấy trong bảng tính.

Đề bài:

Dữ liệu: Phân lớp đắp K95 Km0+100.

Yêu cầu: Điền số thứ tự cột Sai số trong bảng dữ liệu vào ô H7.

rowcolumn-1
 

Hướng dẫn:

Phân tích yêu cầu

 • Xác định số thứ tự của Sai số và điền vào ô.
 • Sai số được nằm trong bảng tính tại F6.

Giải quyết yêu cầu

 • Bằng mắt thường ta xác định được cột Sai số trong bảng dữ liệu nằm ở cột F và là cột thứ 6 trong bảng tính này. Còn cách nào khác ngoài cách nhìn bằng mắt và đếm thủ công không?
 • Vậy hãy dùng hàm Column để xác định số thứ tự cột của một vị trí ô Sai số.

rowcolumn-2
 

2.2. Cấu trúc

 

Cấu trúc tiếng Anh

Cấu trúc tiếng Việt

Row

rowcolumn-3

 

 

rowcolumn-4
 

 

Column

rowcolumn-5
 

rowcolumn-6
 

Phân tích cấu trúc hàm Column

1

Referencel

Ô tham chiếu

 

 

 • Là vị trí ô chứa giá trị cần xác định.
 • Ở ví dụ trên: Ô F6 – Chứa dữ liệu Sai số.

Câu trúc hàm Row cũng tương tự.

2.3. Khái niệm

Là hàm trả về số hàng hoặc số cột của một giá trị tham chiếu (một địa chỉ ô).

3. Cần lưu ý gì không?

 • Kết quả của hàm là số thứ tự được tính từ cột đầu tiên (cột A) hoặc từ hàng đầu tiên (hàng 1).
 • Nếu Ô tham chiếu (Referencel) bị bỏ qua khi gõ hàm Row hoặc Column thì số hàng hoặc số cột trả về vị trí của ô đang viết công thức hàm.

4. Ví dụ áp dụng?

Ví dụ 1: Xác định vị trí cột của các ô tham chiếu liệt kê ở kết quả trong bảng dữ liệu - Phân lớp đắp K95 Km0+100.

Đề bài:

Dữ liệu:

Yêu cầu:

rowcolumn-7
 

Hướng dẫn:

Ta để ý ở phần kết quả có các ô tham chiếu là các ô tiêu đề trong bảng Dữ liệu – Phân lớp đắp K95 Km0+100, đây là ví dụ để làm quen việc xác định vị trí ô tham chiếu nằm ở cột nào để phục vụ cho hàm Vlookup và Hlookup sau này.

Để xử lý đơn thuần hàm Row hoặc Column thì rất đơn giản rồi.

rowcolumn-8
 

 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003