QUẢN LÝ RỦI RO KÉO DÀI TIẾN ĐỘ - EOT - EXTENSION OF TIME

QUẢN LÝ PHÁT SINH KÉO DÀI TIẾN ĐỘ EOT

QUẢN LÍ PHÁT SINH KÉO DÀI TIẾN ĐỘ


1. Định nghĩa EOT:

- EOT: Extension of Tie/ Gia hạn thời gian hoàn thành công trình, hoặc hạng mục công trình.

- EOT là khoảng THỜI GIAN thi công kèm với chi phí ngoài hợp đồng tương ứng mà Nhà thầu được hưởng do các nguyên nhân không thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.

- EOT bao gồm: THỜI GIAN được gia hạn và CHI PHÍ tương ứng do phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án.

2. Cách tính EOT = Extension Of Time

EOT = Time + Cost + Acceleration Cost 

• Time: thời gian cần phải kéo dài để thực hiện hoàn thành dự án.

• Cost: tất cả các chi phí ảnh hưởng do việc kéo dài thời gian thực hiện, và sẽ được tính theo từng trường hợp cụ thể.

• Acceleration Cost: Chi phí đẩy nhanh tiến độ (nếu có)

Bên cạnh các vấn đề EOT nêu trên, liên quan đến chi phí điều chỉnh tiến độ, ở một số dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tư phải hoàn thành dự án hoặc một phần dự án sớm hơn thời gian theo Hợp đồng, Nhà thầu có thể claim chi phí đẩy nhanh tiến độ (Acceleration cost).

Total Acceleration Cost = Engineer Cost + Labor Cost + Equipment Cost + Other Cost

- Engineer Cost: chi phí tăng thêm để cải thiện phương án kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian thi công

- Labor Cost: chi phí nhân công tăng ca để đẩy nhanh tiến độ

- Equipment Cost: chi phí máy móc thiết bị tăng cường để phục vụ công tác thi công

- Other Cost: các chi phí phụ trội khác để đẩy nhanh tiến độ như chi phí máy bay, chi phí chuyên gia, …

3. Các đặc điểm về EOT:

QUẢN LÍ RỦI RO KHI CHẬM TIẾN ĐỘ

- Nhà thầu có quyền được hưởng thanh toán các khoản chi phí phát sinh do nguyên nhân gây chậm trễ từ CĐT cho dù có ảnh hưởng đến ngày hoàn thành hay không?

- Nhà thầu có quyền được gia hạn thời gian hoàn thành (EOT) trong trường hợp bị cản trở việc hoàn thành đúng thời hạn hoàn thành được qui định trong hợp đồng hay không?

=> Khi có sự chậm trễ của CĐT và Nhà thầu xảy ra đồng thời, cần phân biệt rõ ràng riêng lẻ từng sự kiện để yêu cầu gia hạn những sự kiện do CĐT gây ra không phụ thuộc vào sự kiện của Nhà Thầu.

- Trường hợp có đẩy nhanh tiến độ xảy ra, cơ sở của việc thanh toán PHẢI được thỏa thuận trước khi thực hiện.

=>Do đó: Vấn đề EOT cần được đưa ra giải quyết rõ ràng, trong thời gian sớm nhất và cần tập hợp đầy đủ hồ sơ.

Tham gia chương trình đào tạo ĐẤU THẦU THỰC CHIẾN để có cách nhìn khái quát dự đoán và phòng tránh các trường hợp rủi ro khi thực hiện dự án.

https://kenhxaydung.vn/khoa-hoc/dau-thau-thuc-chien-tu-co-ban-den-chuyen-nghiep?ref=LTCT

 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003