Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những nội dung gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm những nội dung gì?

ho-so-quan-ly-chat-luong-bao-gom-noi-dung-gi

Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Hồ sơ chất lượng phục vụ công tác nghiệm thu, thanh toán, hoàn công sẽ được lập và lưu trữ theo nguyên tắc thi công đến đâu lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng, hoàn công đến đó. Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng được quy định rất rõ trong Phụ lục VIb Nghị định 06/2021/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, bao gồm tối thiểu các mục dưới đây:

danh-muc-ho-so-quan-ly-chat-luong

Lưu đồ lập hồ sơ hoàn thành công trình giữa các thành phần tham gia

Thông qua lưu đồ này, bạn sẽ hình dung sơ bộ vai trò, trách nhiệm của từng thành phần tham gia trong quá trình thực hiện dự án.

luu-do-lap-ho-so-hoan-thanh-cong-trinh


 

Quy trình lập và quản lý hồ sơ trong quá trình triển khai dự án

Để mổ xẻ các mục hồ sơ trên ở từng giai đoạn triển khai dự án và của từng hạng mục thì còn rất nhiều vấn đề để nói. Nhưng để các bạn hình dung rõ hơn về Hồ sơ quản lý chất lượng cần lập và lưu trữ trong suốt quá trình triển khai thì tôi sẽ vẽ sơ bộ lựu đồ lập và kiểm soát chất lượng trong vài trò Nhà thầu cho anh em kỹ sư dễ hình dung.

quy-trinh-hoat-dong-bo-phan-qaqc-cong-truong


 

Danh mục bài viết

Khóa học nổi bật

Bài viết xem nhiều nhất

Tìm kiếm bài viết

0868.004.003