[Tài liệu] WBS - Work Breakdown Structure trong quản lý dự án

Tài liệu:

WBS - Work Breakdown Structure

(Hệ thống phân chia thứ bậc công việc - Công việc lớn được chia thành các công việc nhỏ)

Tác giả:

  • PGS. TS. Lưu Trường Văn

Tải về tài liệu

0868.004.003