[Tài liệu] Sổ tay thi công cầu

Sổ tay thi công cầu và các công trình trên đường

Phần 1: Tổ chức thi công cầu
Phần 2: Các công tác cơ bản
Chương 2-1: Công tác bê tông
Chương 2-2: Công tác gia công thép, hàn, tán, liên kết bu lông
Chương 2-3: Công tác ñất
Phần 3:Đo đạc định vị
Chương 3-1: Mạng lưới tam giác ñạc
Chương 3-2: Thiết bị trắc ñạc
Chương 3-3: ðịnh vị tim trụ mố
Chương 3-4: Quản lý cao độ và hình học trong quá trình thi công
Phần 4: Xây dựng các kết cấu phụ tạm
Phần 5: Xây dựng móng
Chương 5-1: Thi công móng trên nền thiên nhiên
Chương 5-2: Thi công móng cọc ñóng
Chương 5-3: Thi công móng cọc rung
Chương 5-4: Thi công móng cọc khoan nhồi
Chương 5-5: Thi công móng giếng chìm
Phần 6: Xây dựng trụ
Chương 6-1: Thi công trụ BTCT đúc tại chỗ
Chương 6-2: Thi công trụ BTCT lắp ghép
Phần 7: Xây dựng mố
Chương 7-1: Thi công mố ñá xây, mố BT
Chương 7-2: Thi công mố BTCT đúc  tại chỗ
Chương 7-3: Thi công mố BTCT lắp ghép
Phần 8: Chế tạo cấu kiện BTCT và BTCT DƯL đúc sẵn
Chương 8-1: Chế tạo cọc BTCT
Chương 8-2: Chế tạo bản và dầm BTCT thường và BTCT DƯL
Phần 9: Công nghệ ñúc kết cấu nhịp BTCT trên ñà giáo cố ñịnh
Phần 10: Các công nghệ ñúc và công nghệ lắp ghép kết cấu nhịp BTCT trên ñà giáo di
ñộng
Phần 11: Công nghệ lắp ñẩy và ñúc ñẩy kết cấu nhịp BTCT
Phần 12: Các công nghệ ñúc hẫng và lắp hẫng kết cấu nhịp BTCT
Phần 13: Chế tạo cấu kiện thép
Phần 14: Các công nghệ lắp ráp kết cấu nhịp thép
Phần 15: Các công nghệ lao kết cấu nhịp thép và BTCT
Chương 15-1: Lao dọc, lao ngang KCN thép
Chương 15-3: Công nghệ lao KCN BTCT
Phần 16: Công nghệ lắp hẫng kết cấu nhịp thép
Phần 17: Đặc điểm thi công cầu thép liên hợp bản BTCT
Phần 18: Đặc điểm thi công cầu vòm
Phần 19: Đặc điểm thi công cầu treo dây võng
Phần 20: Đặc điểm thi công cầu treo dây võng


 


Tải về tài liệu

0868.004.003