[Tài liệu] Chống thấm

Tài liệu bao gồm :

  • Chống thấm ( FIle PDF )
  • Chống thấm ( File AutoCad ) 
  • Mặt bằng ( File AutoCad )
  • Quy định chung chống thấm ( File AutoCad )
  • Chi tiết chống thấm ( File AutoCad )

Tải về tài liệu

0868.004.003