[Tài liệu] Bộ hồ sơ coteccons

Tài liệu bao gồm :

  • Đấu thầu
  • Hợp đồng
  • Quản lý chi phí
  • Thiết kế và bản vẽ
  • Mua bán
  • Quá trình thi công
  • Hành chính ( Thi công )
  • Tài liệu DBCL
  • Huấn luyện
  • Hành chính tổng hợp


Tải về tài liệu

0868.004.003