[Tài liệu] Biểu mẫu quy trình quản trị thi công xây dựng

Tài liệu bao gồm  : 

  • Biểu mẫu lập và theo dõi kế hoạch thi công 
  • Biểu mẫu quy trình quản lý đấu thầu 
  • Biễu mẫu quy trình quản lý kĩ thuật thi công
  • Biểu mẫu quy trình tổ chức xây lắp
  • Biểu mẫu thực hiện dự án đầu tư xây dựng
  • Biểu mẫu ATLĐ , PCCN , VSCN
  • Biểu mẫu quy trình kiểm soát chất lượng công trình
  • Biểu mẫu quy trình lập kế hoạch chất lượng công trình


Tải về tài liệu

0868.004.003