[EX] Nhật ký thi công

Nhật ký thi công công trình là hồ sơ quan trọng trong danh mục hồ sơ hoàn thành công trình. Ghi chép, lưu trữ nhật ký thi công xây dựng công trình là bắt buộc đối với mỗi nhà thầu thi công

Nhật ký thi công là gì?

Nhật ký thi công là tài liệu gốc về thi công công trình hay hạng mục công trình nhằm trao đổi thông tin giữa chủ đầu tư, với nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, đồng thời phản ánh trình tự, thời gian và điều kiện thi công và chất lượng công tác xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình xây dựng.

Nhật ký thi công

Nhật ký thi công xây dựng công trình là do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

Trong trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính phải có sự thỏa thuận với các nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng để làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình.

Nhật ký thi công - Hạng mục công việc 

CẢM ƠN ANH EM ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG KÊNH XÂY DỰNG !!


Tải về tài liệu

0868.004.003