[HSCL] Danh mục biểu mẫu hồ sơ quản lý chất lượng - Dân Dụng

Danh mục đầy đủ bộ biểu mẫu hồ sơ quản lý chất lượng.
Danh mục biểu mẫu hồ sơ bao gồm đầy đủ các biên bản nghiệm thu, check list danh mục kiểm tra:

Thông tin chung
Tờ bìa Hồ sơ quản lý chât lượng
Mẫu đệ trình phê duyệt
Giai đoạn Thi công xây dựng
Hồ sơ chuẩn bị thi công
Biên bản bàn giao mốc giới ngoài hiện trường
Biên bản bàn giao mốc địa chính ngoài hiện trường
Biên bản bàn giao mốc định vị 
Biên bản bàn giao giếng quan trắc ngoài hiện trường
Biên bản bàn giao mặt bằng thi công 2 bên phần thô
Biên bản kiểm tra máy móc thiết bị thi công (đối với Nhà thầu thô)
Nghiệm thu vật liệu, cấu kiện đầu vào
Bảng phê duyệt vật liệu
Biên bản lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường
Biên bản giao nhận mẫu thí nghiệm
Biên bản nghiệm thu Vật liệu/Cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng
Phiếu yêu cầu nghiệm thu vật liệu/Cấu kiện trước khi đưa vào sử dụng
Nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng
Biên bản kiểm tra checklist công việc
Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
Phiếu yêu cầu nghiệm thu công việc xây dựng
Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
Phiếu yêu cầu nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng
Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng
Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử dụng
Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
Phiếu yêu cầu nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
Phiếu yêu cầu nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải
Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng
Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng
Bảng kê những công việc thay đổi so với thiết kế
Nhật ký thi công
Mẫu khung tên và dấu hoàn công
Mẫu khung tên Shopdrawing
Mẫu khung tên hoàn công
Mẫu dấu hoàn công

Tải về tài liệu

0868.004.003