[Tài liệu] Công tác nghiệm thu trong xây dựng công trình

  1. Cơ sở của công tác nghiệm thu

Quá trình tiến hành đầu tư và xây dựng phải qua các bước : Chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị xây dựng, thực hiện đầu tư và đưa công trình vào khai thác sử dụng cho đến thời gian hoàn vốn.

Trong mọi giai đoạn đều diễn ra khâu công tác là hợp đồng, thực hiện hợp đồng và nghiệm thu khi hoàn tất từng bộ phận hay toàn bộ hợp đồng. Sau khâu nghiệm thu, chủ đầu tư phải thanh toán cho các nhà thầu thực hiện từng công tác . Công tác nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó được tiến hành và đó làm xong , chất lượng công việc đạt theo các yêu cầu đề ra trong hồ sơ mời thầu, theo đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn được xác định và theo đúng kế hoạch. Công việc đó hoàn thành trong điều kiện nhà thầu quản lý chất lượng cẩn thận, có sự giám sát của chủ đầu tư, đúng số lượng và công trỡnh bảo đảm các điều kiện sử dụng an toàn, thuận lợi, không làm suy giảm các yếu tố môi trường.

Để được thanh toán, sản phẩm xây dựng trước hết phải làm các thủ tục  nghiệm thu chứng tỏ rằng công việc đó hoàn thành. Việc nghiệm thu thực hiện theo quy định của Nghị định 209/CP của Chính phủ và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371-2006 , Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng. Nghị định 209 có được sửa đổi bổ sung một số điều nhưng không ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

 


Công tác nghiệm thu công trình

Chủ đầu tư tổ chức công tác nghiệm thu hoàn thành theo cỏc quy trình sau:

·       Nghiệm thu cụng việc xây dựng

·       Nghiệm thu bộ phận cụng trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

·       Nghiệm thu hoàn thành công trình/ hạnh mục công trình xây dựng.

 

Cơ sở để nghiệm thu công tác xây dựng là :

+ Cỏc yờu cầu của bộ Hồ sơ mời thầu,

+ Hợp đồng kinh tế kỹ thuật ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu,

+ Các văn bản quản lý Nhà Nước trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng liên quan,

+ Các tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật liên quan.

Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành bao gồm:

·       Biên bản nghiệm thu

·       Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu

·       Biên bản nghiệm thu và bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu là những tài liệu bắt buộc có trong hồ sơ thanh toán công việc, giai đọan thi công, hạng mục công trình và cụng trình đó hoàn thành.

     Thuật ngữ nghiệm thu nêu trong chuyên đề này là nghiệm thu công tác xây dựng đó hoàn thành chủ yếu là trong giai đoạn thực hiện đầu tư, không đề cập đến các khâu nghiệm thu đó làm trước đó như nghiệm thu công tác khảo sát, công tác thiết kế, công tác xác định mốc giới, chỉ giới ...

TIẾP THEO............

 


Tải về tài liệu

0868.004.003