Báo cáo dòng tiền, chi phí, tiến độ dự án

Báo cáo dòng tiền từng đợt thanh toán, chi phí, tiến độ dự án.

Dòng tiền theo hợp đồng, sản lượng, từng đợt thanh toán IPC

Annotation 2021-03-26 173401
 


Tải về tài liệu

0868.004.003