Bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy

Dự án: Cầu B03

Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam

Hạng mục: Thi công trụ P3L & P3R

Tài liệu gồm có:

  • Báo cáo khoa học
  • Bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy

Hình ảnh tài liệu:

  • Bảng tính chiều dày bê tông bịt đáy

excel-bitday-1
 

  • Tài liệu báo cáo khoa học

excel-bitday-2
 


Tài liệu chỉ dành cho Học viên

0868.004.003