1. Chào bạn Khách,
  Cùng tham gia chia sẻ xây dựng diễn đàn và nhận nhiều phần quà có giá trị nhé ! chi tiết
  Dismiss Notice

Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Thảo luận trong 'Thông tư, nghị định' bắt đầu bởi Slytherlin, 1 Tháng mười một 2013.

 1. Slytherlin

  Slytherlin Member

  Tham gia ngày:
  31 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  28
  Đã được thích:
  17
  Điểm thành tích:
  8
  BỘ XÂY DỰNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số: 29 /2009/TT-BXD

  Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

  THÔNG TƯ

  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
  về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng  BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
  Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

  QUY ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 01/10/2009.
  Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


  Nơi nhận:
  - Như điều 3;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
  - Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
  - Công báo;
  - Website CP, Website Bộ Xây dựng;
  - Lưu VP, KHCN&MT.

  KT.BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  ®· ký

  Cao Lại Quang
   

 2. Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ trang này